CAP

Eastern China Center 

Child Assault Prevention


"Empowering Children to be Safe, Strong & Free!"

 

CAP教会孩子们

 

自我保护的能力

维护“安全”、“强大”和“自由”的权利

……

关于CAP 更多+
图片展示

       防范儿童侵害(Child Assault Prevention,CAP)项目是一个教育儿童和社区在面对受到威胁和侵害的情况下,如何减少伤害的课程。CAP是一个以社区为基础的项目,由经过培训的儿童安全专家在学校和其它教育机构里来实施。

 我们以一种细致、安全和非恐吓的方式,在教室里向儿童传递信息,让儿童识别什么样的情况会有潜在的威胁并鼓励儿童练习应对潜在威胁的技能、鼓励儿童面对困难情形时能思考有哪些解决问题的方法。同时增进成年人的认识,帮助成年人对有需要的儿童做出有效回应。通过课程,帮助儿童识别生活中可信赖的成年人、认识和建立同龄人间的支持。另外,在你的社区内建立儿童和成年人之间的帮助支持。


了解更多>>

 公益基金走向

最新动态

公益基金走向 2016-06-29 422 16KB

 友情链接:

 志愿者贡献

编号 姓名   爱心值

1       钟乐  

2       马蕾  

3       李晓雪 

4       张海静 

5       窦侠  

6       张吉平 

7       高绮琳 

8       张杏梅 

9       姜雪  

10     田园  

11     郑丽芳 

12     彭程  

13     陈焰  

14     姜洁  

15     梁翠霞 

16     黄源远 

17     石莉  

18     郭海燕 

19     任远  

20     黄晓娟 

21     张敏  

22     谭亚琳 

23     姚瑾  

24     郑丽芳 

25     陈佩珊 

26     程果  

27     刘越  

28     伍佳慧 

29     冯雪  

30     熊莉  

31     李姚亲 

32     赵淑怡 

33     何海燕 

34     金芋宏 

35     翁婷  

36     接力  

37     王丹  

38     曾舒蔓 

39     毛建军 

40     周倚君 

41     付田芳 

42     陈英  

43     李珍玫 

44     白娟娟 

45     陈凌  

46     袁泉  

47     卢秋衫 

48     聂娇  

49     何金燕 

50     高绮琳 

51     谷伶俐 

52     孙丽静 首页 | 关于我们 | 联系我们       

Copyright © 2016.capcneast.org    All rights reserved.

电话:(86 755) 2686 5536   传真:(86 755) 2686 5182

电邮:cap@distinctclinic.com


图片展示
图片展示